Thông báo danh sách khách hàng không đủ điều kiện tham gia đấu giá đối với: Tài sản…

    Đính kèm: Thông báo danh sách khách hàng không đủ điều kiện đấu giá đối với: Tài sản đề nghị thanh lý năm 2021 của Văn phòng Huyện ủy Quốc Oai

    Đối tác

    Back to top button
    Close