Tin tức mới

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC GIA VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH13 ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-BTP ngày 18/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bổ trợ tư pháp,

Trên cơ sở triển khai Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản và tình hình thực tiễn việc vận hành, sử dụng Cổng thông tin điện tử của các tổ chức, cá nhân, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp thông báo như sau:

1. Bổ sung tổ chức Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng (VAMC) để Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp tài khoản đăng nhập Cổng thông tin.

2. Đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố:

– Bổ sung chức năng cho phép chuyển trạng thái từ “hoạt động” sang “tạm ngừng hoạt động” đối với tổ chức đấu giá tài sản.

– Điều chỉnh thông tin đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa có Giám đốc Trung tâm.

– Tổ chức đấu giá tài sản khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động thì không xóa tài khoản của tổ chức đó mà chỉ thực hiện việc cập nhật nội dung thay đổi đăng ký hoạt động của tổ chức. Tổ chức đấu giá tài sản tiếp tục sử dụng tên tài khoản đã được Sở Tư pháp cấp trước đó.

– Không cấp tài khoản cho chi nhánh của tổ chức đấu giá tài sản. Chi nhánh của tổ chức đấu giá tài sản sử dụng tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản để đăng công khai thông báo việc đấu giá.

3. Đối với tổ chức đấu giá tài sản:

– Bổ sung thêm chức năng “Công khai lần 2” việc đấu giá tài sản để các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản.

Các điều chỉnh, bổ sung nêu trên đã được Bộ Tư pháp cập nhật trong tài liệu hướng dẫn sử dụng và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước thống nhất thực hiện từ ngày 03/9/2020./.

Nguồn: https://dgts.moj.gov.vn/tin-tuc/thong-bao-ve-viec-dieu-chinh-bo-sung-mot-so-noi-dung-tren-cong-thong-tin-dien-tu-quoc-gia-ve-dau-gia-tai-san-323.html

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close